EU fondovi u industriji

EU fondovi u uslužnom sektoru

EU fondovi za energetsku obnovu javnih i višestambenih zgrada

RITEH preuzima rizik prijave klijenta na natječaje na području energetske učinkovitosti. Ukoliko procijenimo kako se radi o projektu s visokim potencijalom uspjeha naplaćujemo se isključivo u postotku od dobivenih bespovratnih sredstava. To znači da u slučaju da prijava ne bude odobrena klijent ne snosi nikakve troškove.