ZAŠTIĆENE ZGRADE

Obnova zaštićene kuće
Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar zone kulturno-povijesne cjeline, potrebne su vam dodatne dozvole za obavljanje radova

Povijesne građevine, kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline i krajolici, zahvaljujući sačuvanim spomeničkim svojstvima i prepoznatim na temelju stručnog vrednovanja, zaštićeni su kao nepokretna kulturna dobra Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.


Ako je i vaša kuća pod posebnom zaštitom, nalazi se u Registru kulturnih dobara. Registar kulturnih dobara možete pretražiti putem tražilice Ministarstva kulture.

Registar kulturnih dobara

Bez obzira na pravni status zaštite kuće, prije izrade bilo kakve dokumentacije preporučuje se kontaktirati lokalni konzervatorski odjel.

Potrebne dozvole

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zone kulturno-povijesne cjeline, prije početka građevinskih radova ili popravaka koji bi mogli promijeniti cjelovitost i karakter povijesne građevine, trebate prikupiti odobrenja od nadležnog konzervatorskog odjela.

Konzervatorski odjeli

Dozvola je potrebna i za uklanjanje nezaštićene kuće unutar kulturno-povijesne cjeline.

Za radove na zaštićenom kulturnom dobru koji su izvedeni bez odobrenja ili u suprotnosti s izdanim odobrenjem, vlasnik može kazneno odgovarati.

U lokalnom konzervatorskom odjelu možete se raspitati o obuhvatu zone graditeljske cjeline i dobiti savjete o potrebnoj dozvoli za radove. Prije početka izrade dokumentacije, o prostorno-planskoj dokumentaciji i planiranim radovima možete se konzultirati i s lokalnim odjelima za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Radovi na zaštićenoj kući

U fazi planiranja radova na povijesnoj kući konzervatori izdaju posebne uvijete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant radi glavni projekt obnove. Tek kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta, radovi mogu započeti.
Radove na kulturnom dobru smije projektirati i izvoditi tvrtka s dopuštenjem za rad na kulturnim dobrima i osobe s odgovarajućim zvanjima u struci. Ova odredba uvrštena je u zakon kao osiguranje kvalitete radova na kulturnoj baštini i jamstvo znanja, vještine i opreme izvođača radova.

Financiranje obnove kulturne baštine

Ministarstvo kulture jednom godišnje u javnim glasilima i na stranicama Ministarstva kulture raspisuje Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u sklopu kojega se financiraju programi zaštite, očuvanja, restauracije, prezentacije i održavanja kulturne baštine.

Javni pozivi

Vlasnici povijesnih građevina, i fizičke i pravne osobe mogu se javiti na taj poziv. Financiranje se odvija putem jednogodišnjih programa. Osim državnog proračuna, sredstva za obnovu povijesnih kuća osigurana su i u proračunima jedinica lokalne i područne samouprave.


Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu "ključ u ruke",  koja se sastoji od sljedećeg:

Osnovni principi zaštite i mjere energetske učinkovitosti

Integralni proces rada propisan je odredbama planova prostornog uređenja a čini ga:

1. Prethodna analiza o stanju zgrade:
• arhitektonski i fotogrametrijski snimak,
• fotografiranje karakterističnih detalja,
• snimak statike i konstrukcije,
• prikupljanjem dostupne stare grafičke i pisane dokumentacije.
2. Procjena vrijednosti zgrade i njenog značenja unutar određene prostorne cjeline, odnosno utvrđivanje ukupnih spomeničkih vrijednosti i arhitektonskih detalja kao polazni element za izradu projektne dokumentacije. Vrijednosti kulturnog dobra određuju koji će se odabrati za tretiranje, kao i stupanj intervencije. Ove vrijednosti pomažu da se sustavno utvrde zaštitni prioriteti u popisu intervencija, isto kao i program opsega i prirode pojedinačnih tretmana.
3. Stupanj intervencije ovisan je o okolini kulturnog nasljeđa i njegovom stanju.
4. Utvrđivanje uvjeta uređenja.
5. Izrada idejne i izvedbene dokumentacije.
6. Izvedba radovi .
Budući da povijesne građevine ne podnose standardizirana rješenja koja se preporučuju energetskom certifikacijom nego se temelje na specifičnim projektantskim izvedbama, najbitnija je faza planiranja.

Veće intervencije koje se mogu dozvoliti uz preduvjet dobre pripreme

Postavljanje toplinske izolacije s unutarnje strane zida kada nije dopušteno postavljanje vanjske izolacije zbog povijesne vrijednosti zgrade.

 • Izolacija pregradnih zidova prema negrijanim prostorijama (garaže, skladišta).
 • Materijali koji se koriste su: mineralna vuna, gipsane ploče, toplinsko‐izolacijske žbuke, biljna vlakna, ovčja vune, celulozna vlakna, perlit, ekspandirani vermikulit i drugo .
 • Najveći otpor prema primjeni ove mjere odnosi se na smanjenje unutrašnje korisne površine stanova.
 • Nova tehnološka otkrića omogućuju upotrebu novih izolacijskih materijala visokih performansi koje imaju malu gustoću i nisku toplinsku vodljivost (vakuum izolacija, aerogel i sl.) čija tanka struktura omogućava optimizaciju integracije s postojećom strukturom. Ograničavajući faktor primjene je njihova visoka cijena.

Izvedba termo tehničkih sustava građevine

Izvana ove mjere obnove nisu vidljive pa se mogu primijeniti neovisno od drugih mjera.

 • Zamjena ili povećanje učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije na način da budu pažljivo interpolirani unutar građevine na način da ne budu vidljivi na njezinu pročelju i da ne narušavaju oblikovanje interijera. Stanice tih sustava moraju biti smještene unutar primjerenih prostora u građevini.
 • Korištenje dimnjaka za ventilaciju.
 • Strojarske instalacije potrebno je izvesti u najvećoj mogućoj mjeri ne zadirući u povijesne strukture – izbjeći presijecanje zidova, prodore kroz svodove.
 • Izvode ovih sustava potrebno je ostvariti putem postojećih dimnjaka a ne putem novih prodora u krovnu plohu – iznimno na dvorišnoj strani građevine.

Mjere koje mogu biti provedene bez većih intervencija i ograničenja na zaštićenim građevinama

Izvana ove mjere obnove nisu vidljive pa se mogu primijeniti neovisno od drugih mjera.

 • Svjesne promjene u ponašanju korisnika
 • Popravak manjih kvarova i nedostataka (brtvljenje spojeva i sljubnica postojećih prozora, popravak okova prozora, popravak vrata i sl.)
 • Postavljanje dodatne toplinske izolacije na zidu iza radijatora (reflektirajuće ploče)
 • Ugradnja štednih žarulja u rasvjetnim uređajima zajedničkih prostora
 • Postavljanje teških zavjesa i roleta za smanjenje gubitka topline
 • Ugradnja termostatskih ventila na radijatorima
 • Izolacija stropa ispod negrijanog potkrovlja
 • Dodatna izolacija na razini prizemlja

Toplinska izolacija dodavanjem izolacijskog sloja na ravnim i kosim krovovima

 • Krov ima važnu ulogu u kvaliteti i standardu stanovanja. On štiti kuću od kiše, snijega, hladnoće i vrućine
 • Ravni krovovi su najviše izloženi atmosferskim utjecajima, stoga je važno kvalitetno ih izolirati i toplinskom i hidroizolacijom, te pravilno riješiti odvodnju oborinskih voda.
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti moguće je interpolacijom toplinsko‐izolacijskim slojevima ispod krovne konstrukcije (s donje strane krovnih greda) na način da se ne odražava na oblikovanje krovnog vijenca i ostalih detalja krova vidljivih s ulične razine.
 • Ako potkrovlje nije stambeni prostor može se izvesti toplinska izolacija između posljednje etaže i prostora potkrovlja. ili u konstrukciji tavana posljednje etaže.
 • Krovište mora biti sačuvano u postojećim gabaritima i u postojećoj geometriji.
 • Prilikom obnove potrebno je koristiti materijale koji se veličinom, oblikom i bojom slažu s prvobitnim krovnim pokrovom.

Popravak postojećih prozora ili zamjena novima

 • Prozor je iznimno značajan element svake, a naročito povijesne fasade.
 • Planiranje i projektiranje njihove obnove zahtijeva osobitu pažnju.
 • Po mogućnosti potrebno je sačuvati postojeću stolariju, te je obnoviti bojanjem.
 • Jako oštećenu stolariju moguće je zamijeniti novom, izrađenom prema postojećem modelu, poštujući sve detalje profilacija te razdjele prozorskih okvira.
 • Sva vanjska stolarija mora biti izrađena od kvalitetnog drva koja, u odnosu na aluminijsku i PVC stolariju ima najbolji stupanj toplinske i zvučne izolacije.
 • Ukoliko je stražnje pročelje u zatvorenom bloku i manje vidljivo, moguće je prihvatiti postavljanje stolarije u drugim materijalima – uz uvjet da bude iste boje kao i izvorna.
 • Izradi mora prethoditi detaljna analiza postojećih otvora sa nacrtom svih detalja, profilacija i brtvljenja.
 • Ukoliko zgrada nije pojedinačno zaštićena dopuštena je ugradnja unutarnjeg krila, termoizolacijskog stakla i sl.

Velike i ozbiljne promjene na građevini čije se odobravanje odobrava samo u izuzetnim slučajevima

Postavljanje toplinske izolacije na vanjskoj ovojnici zgrade

 • Fasada je lice zgrade. Na uličnoj fasadi ništa nije razbacano slučajno već je razmješteno po strogo određenom sustavu mjera i omjera, proporcijskom sustavu, što je skrivena struktura fasade kojim nam se kuća obraća i predstavlja.
 • Bitan je izbor vrste izolacije. Preferiraju se prirodni proizvodi koji će se nalaze u najboljem suodnosu s tradicionalnim materijalima od kojih je građevina sagrađena. Pribjegavanje izolacijama velike gustoće nisu prikladne za povijesne građevine. Materijali i utvrđena debljina izolacija mora omogućiti da se toplina apsorbira i polagano rasprši, olakšavajući održavanje konstantne unutarnje mikroklime.
 • Povijesne su žbuke integralni dio kulturnog dobra. Kada je nužno mijenjati postojeću žbuku zbog lošeg stanja može se ugraditi nova žbuka sa boljim izolacijskim svojstvima u sličnoj debljini i završnoj obradi.
 • Oblaganje pročelja dodavanjem novog toplinsko izolacijskog sloja (debljine 10‐20 cm) nije prihvatljivo jer je za njihovo postavljanje potrebno otući svu arhitektonsku dekoraciju.
 • Novi izolacijski sloj stvaraj promjene na izgled zgrade (u visini, dubini i opremi otvora te dekorativnim detaljima izvedenih u žbuci i dr.) a koji čine stilske i vremenske odrednice nastanka građevine
 • Postavljanje klasične toplinske izolacije odobrava se iznimno na bočnim ili dvorišnim pročeljima ukoliko su manje vidljiva i nemaju izraženije arhitektonske plastike.
 • Izradi mora prethoditi detaljna analiza postojećih otvora sa nacrtom svih detalja, profilacija i brtvljenja.
 • Gdje nije moguće ugraditi veće debljine izolacije zbog spomeničke vrijednosti objekta, moguće je upotreba suvremenijih tankih materijala (2‐3 cm) kao npr. prozirna i vakuumska toplinska izolacija (VIP). Navedeni materijali su, međutim, prilično skupi te se rijetko primjenjuju.

Primjeri dobre prakse u Istarskoj županiji

Pula ‐ Projekt Dolcevita

 • Provodi se od 2009. godine.
 • CASTRUM PULA '97 d.o.o.
 • Nositelji programa: Grad Pula, pulska Turistička zajednica i suvlasnici zgrada
 • Program je namijenjen građevinama pojedinačno registrirane kao kulturno dobro i građevine koje se nalaze unutar zaštićene Kulturno‐povijesne cjeline grada Pule za: ‐ sanaciju i obnovu sa ili bez energetske obnove pročelja, ‐ obnovu postojeće ili ugradnju nove stolarije i/ili bravarije, sa ili bez energetske obnove, ‐ sanaciju i obnovu sa ili bez energetske obnove krovišta, ‐ izradu projektne dokumentacije, ‐ izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata građevine, sve uz obavezno ispunjenje propisanog koeficijenta prolaza topline u slučaju energetske obnove.

Grad Pula sufinancira:

 • do 50% troškova izvedbe radova na obnovi pročelja i krovova, ali ne više od 50.000,00 kuna
 • do 100% troškova izvedbe konzervatorsko – restauratorskih istraživanja i radova na obnovi povijesnih detalja
 • do 100% troškova oblikovanja i usklađivanja vanjskih dijelova pročelja te izvedbu nove ili zamjenu postojeće neuvjetne stolarije na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Pule
 • do 50% troškova izrade projektne dokumentacije i stručnog nadzora, ali ne više od 4.000,00 kuna
 • do 50% troškova izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata građevine, ali ne više od 4.000,00 kuna

Zaključna razmatranja

 • Energetska obnova jedan je od načina održivog razvoja i upravljanja zgradama pod kulturnom i spomeničkom zaštitom.
 • Sve mjere energetske učinkovitosti ne mogu biti primijenjeni u zaštićenim zgradama ili cjelinama.
 • Nije moguće pružiti gotova rješenja niti propisati obvezujuće metode, zbog osobitosti svakog pojedinog spomenika i prirodne evolucije tehnologije tijekom vremena.
 • Veća financijska potpora i fleksibilnija rješenja koja bi bila dostupna većem broju korisnika.
 • Najvažnija je edukacija. Promijene treba pratiti, upoznavati se s njima, ali dobiti i jasne smjernice za obnovu zaštićenih povijesnih građevina prema tipologiji i razdoblju izgradnje čime bi se postigla veća uniformnost u zahtjevima i rješenjima.
 • Na tržištu su prisutni novi materijali i tehnologije prema standardima EU koji omogućuju obnovu povijesnih građevina a da se ne naruše njihova spomenička svojstva.
 • Izvanredna prilika za produbljivanje znanja i sazrijevaju iskustava vezanih uz ponašanje materijala i struktura koje ga čine, u cilju razvoja novih kriterija i stvaranja novih metodologija obnove povijesnih zgrada.
 • Bez obzira na pravni status zaštite kuće, prije izrade bilo kakve dokumentacije preporuča se kontaktirati lokalni konzervatorski odjel. Nužno je da glavni projektant usko surađuje s nadležnim Konzervatorskim odjelom te daje na uvid pojedine faze Glavnog projekta (detalji, odabrani materijali i drugo) kako bi se olakšalo i ubrzalo ishođenje Prethodnog odobrenja na glavni projekt.
 • Poboljšati komunikaciju između javnog i privatnog sektora, između instalatera i konzultanata, među planera i političara.
 • Veće korištenje trenutnih metoda potpore kao i web platformi koje se bave širenjem informacija, znanja i iskustava.
 • Jedino se kvalitetnom suradnjom projektanata, konzervatora i stručnjaka za energetsku učinkovitost može postići optimalna primjena najsuvremenijih dostignuća u području energetske učinkovitosti.

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.