Energetska obnova zgrada

Cilj energetske obnove u zgradarstvu je smanjenje potrošnje energenata, prvenstveno onih koje koristimo za grijanje i hlađenje. Prije same energetske obnove zgrade potrebno je napraviti dva koraka:
1. Energetski pregled, kao polazna točka u energetskoj dijagnostici svakog objekta
2. Projekt energetske obnove, kojim definiramo način na koji će se energetska obnova izvesti.

NAŠ DJELOKRUG RADA

RITEH  nudi cjelovitu uslugu energetskih pregleda i certifikata, projektiranja, tehničkog savjetovanja i stručnog nadzora u novogradnji, rekonstrukciji i energetskoj obnovi, sa posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost (EnU) i obnovljive izvore energije (OIE).

PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR

Prateći razvoj tržišta u segmentu energetske obnove u zgradarstvu, tvrtka Riteh je okupila kvalitetan i stručan tim za projektiranje. Svojim klijentima nudimo usluge građevinskog, arhitektonskog , strojarskog projektiranja, elektro projektiranja, tehničkog savjetovanja i stručnog nadzora, dok u suradnji sa svojim partnerima možemo ponuditi i ostale usluge kao što su geodetski projekt, zaštita na radu, zaštita od požara i tome sl.

Naš forte je segment energetske obnove višestambenih i javnih zgrada

U energetskoj obnovi pružamo slijedeće usluge:

Izrada tehničke dokumentacije

Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumijeva izrada energetskih pregleda i certifikata , idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke. Pri izradi tehničke dokumentacije surađujemo sa nadležnim institucijama koje propisuju i provode zakone, te institucijama koje raspisuju subvencije za takve zahvate. Posebnu pozornost prosvjećujemo željama, potrebama i zahtjevima investitora koje usklađujemo sa tehničkim uvjetima EU fonda ( natječaja ).

Konzalting usluge

Osim izrade tehničke dokumentacije tvrtka pruža usluge:

  • Ishođenje dozvola – lokacijska, građevinska i uporabna dozvola, potvrde javnopravnih tijela i sl.
  • Vođenje projekata (izrada projektnog zadatka i ponudbene (tenderske) dokumentacije, savjetovanje pri odabiru izvođača radova i projektantski nadzor)
  • Legalizacija objekata

Kako su danas sve veći zahtjevi za obnovom zgrada koje su pod zaštitom, postupanje s kulturnim dobrima, zaštita i njihovo očuvanje propisano je određenim uvjetima te nužnom razinom dokumentacije i dokumentacijskim standardima za pojedine vrste kulturnih dobara.

RITEH sa potrebnim licencama za Vas vrši izvođenje radova projektiranja i nadzora u zgradama koje su zaštićeni spomenik kulture ili se nalaze u zaštićenim područja gradova ,a predmetne zgrade mogu konkurirati za sredstva obnove lokalnih samouprava ( natječaj grada Rijeka link ; natječaj grada Zagreba link )

Upravo zahvaljujući višegodišnjem iskustvu  u vođenju projekata energetske obnove i pružanju savjetodavnih usluga svojim klijentima možemo omogućiti kvalitetnije i brže donošenje odluka u cilju realizacije energetske obnove sredstvima EU fondova ili drugih financijskih instrumenata.

STRUČNI NADZOR

Naši zaposlenici osposobljeni su za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, arhitektonskih , strojarskih i elektro radova, sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%)daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

 Primjer energetske obnove zgrade

Energetska obnova zgrade - primjer